Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Glatz Ferenc, az MTA korábbi elnöke a magyarság őseiről

2011.02.05

MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

( Válogatás angol régészek, nyelvészek, néprajzosok,
antropológusok, és népzenei kutatók műveiből.)

Előszó

Egy népet nemzetté az ő történelmi tudata emeli, ha van
történelmi tudat, van nemzet, s e tudat hiányáért hazánkban
a Magyar Tudományos Akadémia a bűnös.

Hazánk történészei minden írásukba azt a tévhitet keltik,
hogy Európának nincs és nem is volt ókora.
A Kárpát medence ürességét sugallják tudományos
publikációikban a "MAGYAR" kutatók.
Pl. Bartha Antal: A IX - X. századi Magyar Társadalom c. könyve
122. oldalán (1973) mikor ezt írja:
"A magyar hordák megtelepedése ezen az akkor igen ritka
népességű, mondhatni teljesen üres területen." (Kárpát medence)

A csupán nevében Magyar Tudományos Akadémia a saját
történelmünkről a következőket írja a Kárpát medencét illetően.
Őszerintük a római hódítók korában is jóformán üres volt a
Kárpát medence és korábbi telepeseknek nyoma sem volt.
Ezer évvel később is csak szlávok éltek itt, ezek azonban nem
tanúsítottak ellenállást a jóval később érkező magyar
megszállókkal szemben, a Tudományos Akadémia elnöke pedig a
következőket írta a magyar nemzet őseiről:

"Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság
régi tradíció... görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük
nem lévén csak makognak, s a sokkal műveltebb szláv törzsek
szavait lopták el... "

Egyetlen nemzet tudósai sem írnak ilyen mocskos rágalmakat és
hazugságokat nemzetükről, s ha valaki ilyet tenne, az bíróság
elé kerülne nemzetgyalázásért, s azonnal kirúgnák a Tudományos
Akadémia elnöki tisztjéről.

Mivel hazánkról és nemzetünkről van szó, kötelességünk
megvizsgálni mi az igazság Barta, Hallay, Glatz Ferenc állításai
körül. Volt-e a Kárpát medencének ókora, őskora és valóban üres
volt-e a Kárpát-medence, s valóban megszálló barbár állatokként
érkeztek e őseink ide... s mikor?

Mindezt fontos tisztázni, hiszen ezen állítások alapján
követelték és kapták meg hazánk területének 75 % - át a szlovák,
cseh, szerb, román nemzetiségek, akik hazánk területére,
mint menekültek, és bevándorlók érkeztek, de látva a finnugor
elmélet nyújtotta magyar ellenes lehetőségeket, meglovagolták
ezen hazug magyarellenes állításokat, melyeket maga a Magyar
Tudományos Akadémia terjesztett nemzetünk ellen!

Az Angol régész, Gordon Childe szerint a kőkorban létezett
egy azonos műveltségű nép a Mezopotámia, Kárpát medence, Kréta
háromszögben. Észrevételeit 1929-ben tette közzé a The Danube
in Prehistory c. művében.
A Kárpát medence és Európa benépesedésének története csak az
éghajlati viszonyok és alakulások, valamint azok hatása a növény
és állatvilágra, figyelembevételével érthető teljességében.
A geológusok szerint a jégkor Európában i.e. 75.000- től
i.e. 10.000 -ig tartott.
Az utolsó jégkor alatt a Kárpát medence pereme, erdős tundra
volt.
Állandó jégpáncél csak a Magas Tátra láncolatát borította.
Ebből következtetve jogos a feltételezés hogy a Kárpát medence
a lassú felmelegedés beállta után 2- esetleg akár 3 ezer évvel
is megelőzte Európa területeit a lakhatóság és az emberi élet
létfenntartása biztosítását illetően.
A Times atlasz a jégtakaró északi határát a Kárpátoktól jó
ezer kilométerrel északra húzza meg, mely a Kárpát medencében
még kedvezőbb éghajlati viszonyokra utal.
A Kárpát medencében az ősembernek több telephelyét
megtalálták a jégkor utolsó szakaszából, főleg melegvizű
források közelében.
Hogy milyen mozgalmas volt az élet a Kárpát medencében,
az alábbi idézet jól érzékelteti:
"A Kárpát medence volt a szarvasmarha európai háziasításának
gócpontja, mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban.
A sertés helyi vad őseinek háziasítását a Kárpát medencéből,
főleg a bronzkorból lehet kimutatni."
A Kárpát medence az őskőkor (a paleolitikum)-tól kezdve
Európa legsűrűbben lakott területe volt.
A Kárpát medence nemcsak az állatok háziasításának volt az
egyik legfontosabb gócpontja, hanem Európa benépesedésének is.
Amint Európa északi vidékei fokozatosan alkalmassá váltak az
emberi létfenntartás követelményeinek, úgy ontotta
népfeleslegét a Kárpátok koszorúzta medence, mindaddig, míg
a kontinens benépesedett.
Ezt követően megindultak a vándorlások messzebb lévő vidékekre.
Az új kőkorban (neolitikum) a Kárpát medencében 3 nagy
műveltségkör virágzott.
A KŐRÖS műveltség (i.e. 5.000) kiterjedt Erdélyre,
Duna-Tisza közére, valamint a Dunántúl Duna-Dráva szögletére.
A Nagyalföldön ettől északra fekvő terület volt az alföldi
vonaldíszes edények műveltsége (i.e. 4.000).
Míg a Dunántúlon a Dunántúli vonaldíszes edények műveltsége
(i.e.4.000).
Az utóbbi leletanyaga megtalálható a Bécsi és Cseh medencén
keresztül egészen a Rajna vidékig.

Az Alföldi vonaldíszes edények műveltségi köréből előkerült női
istenszobrok alsótestére bekarcolt M jel a termékenység az
anyaisten, és a nő fogalmakat jelölte. Ilyen szobrocskák azonos
jelekkel kerültek elő Mezopotámiában, a görög szigeteken, és a
Kárpát medencében.

Az M-alakú jellel ellátott Szekélyháton kiásott egyik ilyen
szobrocska jó 2,000 évvel megelőzi a mezopotámiai ugyanilyen leletet.
Ugyanilyen szobrocskák előkerültek Egyiptomban is.
A Krétai, Mezopotámiai, Kárpát medencei, Egyiptomi népek
írásának azonosságát a nemzetközi szaktudomány elismeri.

A Párizsi nemzetközi konferencia kimondta: A Kárpát medence,
Mezopotámia, Kréta, a görög szigetek és területek, valamint
Egyiptom őstelepes népe NEM származhatott egymástól, hanem egy
ősnép egymástól elvált tagjainak tekinthetők, tehát testvérnépeknek.
Nemzeti szempontból tudnunk kell, hogy a magyar származástudat
új megfogalmazásának korát éljük, mely nélkül a nemzeti
önismeret és önbecsülés nem létezik.

Össze kell gyűjtenünk mindazon
1. nyelvi, 2. embertani, 3. régészeti, 4. műveltségi, 5. népzenei
adatokat melyek alapján az igazságot tisztázhatjuk, s végre
a magyarellenes finnugor tévtant az őt megillető helyre,
a szemétdombra vethetjük.
Mivel a csupán nevében Magyar Tudományos Akadémia
a saját történelmünkről a következőket írja a Kárpát medencét illetően:
a Római hódítók korában is jóformán üres volt a Kárpát medence
és korábbi telepeseknek nyoma sem volt. Ezer évvel később is csak
szlávok éltek itt, ezek azonban nem tanúsítottak ellenállást a jóval
később érkező magyar megszállókkal szemben.
Érdemes idézni Glatz Ferenc írását a Magyarok Krónikája c. műből
melyben a Tudományos Akadémia elnöke a következőket írta a magyar
nemzet őseiről:
" Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek és nőgyilkosság
régi tradíció...görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem
lévén, a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el...
"Lássuk hát, mit is tanítanak Európa egyetemein erről az időszakról
és mi az, ami nyugaton köztudott, s amiről a mi akadémiánk úgy
hallgat, mint a sír...

Az Őskőkor és az új kőkor emlékei - a Kárpát medencében a
nyugati tudósok ismertetésében a következőket tartalmazza:
1. Az ősember egyik legfontosabb szerszámának alapanyaga az
obszidián volt, melynek eddig feltárt lelőhelyei Tarcal, Tokaj,
és a Hont megyei Csitár község határában voltak. A feltárások
igazolják hogy ezeken a helyeken KŐIPARTELEPEK voltak, ami a kő
tömeges felhasználását bizonyítja. Az a tény már önmagában is
nagyon nagy tömegű lakosságot jelent.

Angol régészek megállapítása szerint az obszidián út, a só út,
a borostyánút, kagyló út innen indult ki, a Kárpát-medencéből,
és jutott el Európa minden lakott helységébe.

Ezen utak összefutása és találkozása a Kárpát medencében a tömegek
által legsűrűbben lakott terület volt. Európa legsűrűbben lakott
területe a Kárpát medence volt már ebben az időben!! (mit is tanít
nekünk a Magyar Tudományos Akadémia, azt hogy a Kárpát medence ez
időben üres volt és jóformán lakatlan, csak szlávok laktak itt...)

A nemzetközi tudományos kutatás (a magyar helyett) lépésről lépésre
tisztázza, hogy a fémekről elnevezett korszakok is a Kárpát medencéből
indultak ki - különös tekintettel arra hogy Európában először itt
voltak ércfeltárások, majd később a Cseh medencében.
A rézkor kezdetén egész Európában csak az alábbi helyeken folytattak
bányászatot John Dayton kutató megállapítása szerint.
1. Körmöczbánya (Nyitra) arany, ezüst, antimon
2. Selmeczbánya (Nyitra) ezüst
3. Nagybánya (Szatmárnémeti) arany, ezüst
4. Felsőbánya (Szatmárnémeti) arany, ezüst, cink, ólom
5. Kapnikbánya (Szatmárnémeti) ezüst, antimon, arzén
6. Offenbánya (Torda-Aranyos) ezüst, tellur
7. Veresbánya (Alsó-Fehér megye) arany
8. Rudnikbánya (Nyitra) réz, ólom, ezüst
9. Rudabánya (Borsod) arany, ezüst, vas
10. Nagyág (Hunyad megye) arany, ezüst, tellur, mangán
11.Dognácska (Krassó, Szörény) réz, ólom
12.Szaszkabánya (Krassó, Szörény) réz
13.Majdánpatak (Krassó, Szörény) réz
14.Gölniczbánya (Szepes) réz,antimon,nikkel

Óriási fémfeldolgozók nyomait tárták fel eddig Bodrogkeresztúr,
Lengyel, Erősd, Vincsa, Gulmenitz, Tószeg, Jordánhalom, Tordos, Polgár,
Perjámos, Velemszentvid, Hallstadt, Karanovo, Remete, Nyitra, Lerna
helyeken. Az itt felsorolt lelőhelyek, és olvasztó telepek kiszolgálását
nagy létszámú személyzetnek kellett fenntartani, s terményeikkel is
ugyancsak nagy tömegeket szolgáltak ki egész Európában.

A Kárpát medence őskultúrájának legszenzációsabb bizonyítéka a tatárlaki
lelet, melyről a nemzetközi tudósok kutatásai igazolták, hogy több mint
1.500 évvel megelőzik a Mezopotámiai első írásos leleteket.

A nemzetközi orientalista konferencia elfogadta, hogy az emberiség
civilizációjának bölcsője NEM Mezopotámia, ahogy eddig hitték, hanem a
Kárpát medence, s ezen belül Erdély. (A Tatárlaki agyagtáblák helyi,
Tatárlaki agyagból készültek, a Mezopotámiai legkorábbi leletek 6.000
évesek, míg a Tatárlaki leletek 7.500 évesek)

A Magyar Tudományos Akadémia állításaival ellentétben a Kárpát
medence nemhogy nem volt üres, de A Kárpát medence az őskőkor
(a paleolitikum)-tól kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt.

Mindenben a Kárpát medence járt az élen egész Európában lásd -

1.
"A Kárpát medence volt a szarvasmarha Európai háziasításának gócpontja,
mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban. A sertés helyi vad őseinek
háziasítását a Kárpát medencéből, főleg a bronzkorból lehet kimutatni."

2.
H. Würm kutató igazolta hogy a Kárpát medencében a gabonafélék
kinemesítése az Őscirokból az i.e. 6.000 - ben már befejeződött.
Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat
előállító kőipartelepek feltárása és kormeghatározása
a már említett Tarcal, Tokaj, és Csitár határában.

3.
A civilizációt forradalmasította a kerék feltalálása.
A kerék felhasználásával készült első kocsi is a Kárpát-medencéből
származik (Az angol nyelv ma is őrzi a Magyar Kocs község nevét az
angol Coach szóban...) Az első kocsik lelőhelyei, Budakalász,
Szamosújvár, Gyulavarsánd, és Herpály. Megjelenési idejük i.e. 2.000.

4.
A Magyar Tudományos Akadémia azt is állítja, hogy a Római birodalom
elfoglalta Pannóniát, és itt sztyeppei állapotokat talált, s
jóformán néptelen volt a teljes terület. Ezzel szemben mit is
tanítanak Nyugat Európa egyetemein? Edward Gibbons történész
könyveiből megtudjuk hogy a Római Birodalomnak Pannónia gabonája
és bora kellett, ezért támadtak a Scytha Pannon törzsekre,
és i.e. 35. - től i.sz. 9 -ig, összesen 44 esztendei szüntelen
hadjáratok árán bírták csak elfoglalni.
Vajon milyen erős, és mekkora nép lehetett mely a világ akkori
legnagyobb és legerősebb katonai nagyhatalmának 44 esztendeig
ellen bírt állni?
Nyilván nem egy lakatlan és jóformán üres ország lehetett, habár
akadémiánk ezt állítja, a tények dacára.

5.
A paleolitikumtól kezdve világviszonylatban az első és legősibb
a KÜRÖSI kultúra.

6.
A Kárpát medencéből származik
- az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer
- a korong előtti és a korongolt kerámia
- a gabona kinemesítése az őscirokból
- a fémbányászat
- a fémművesség
- az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja
- a kerék!
- a kengyel!

7.
Gordon Childe és Fritz Scachermeyr szinte egybehangzóan írják
műveikben, az Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei
scythák voltak.

Lássuk a bizonyítékokat a scythák Kárpát medencei őshonosságáról.

A kérdés, ki a Kárpát medence ősbirtokosa, ki az az ősnép mely
Európa kultúráját megteremtette.

Az ókori íróktól hasznos adatokat tudunk meg, náluk már
i.e. 700-tól találunk adatokat a Kárpát medence történelmére
vonatkozóan

Herodotos (i.e. 484 - 406) akit a történetírás atyjának is
neveznek, azt írja IV. könyve 48. bekezdésében "Szkítaország
legnagyobb folyója az Ister(IsterGam-Esztergom) (Duna). Közli,
hogy az Isterbe folyik a Tiphisas (Tisza) és az Agatirs scytha
törzsektől Erdélyből a Maris (Maros)"

Herodotostól megtudjuk azt is, hogy a Kárpát medencei scythák
első királya TARGITAOS volt. Ha a nevet nyelvészeti vizsgálatnak
vetjük alá, akkor a nyelvfejlődés szabályai szerint a kemény
T hang helyére annak lágy váltóhangját, a H-t tesszük, és
elhagyjuk a görögös os képzőt, akkor tisztán áll előttünk, hogy
az első király nevét őrzi még ma is a Hargita nevű hegy.

A scytha és a hun nép azonosságát igazolta AGATHIAS
(szül i.e. 301.) könyve 154. oldalán, "Mindazon barbarus népek,
melyek az Imauson belül laknak scytháknak vagy hunnusoknak
neveztetnek. "

Ptolemaus Claudius (i.e. 138 - 18O) III. könyve, 5. fejezet,
19 oldal, írja
A scytha alánok fölött laknak a roxolánok, pannonok és hunok,
mind testvérek.

Hippocrates (i.e. 456 - 366.) Európában él a szittya nép,
melyet szarmatáknak, szakáknak, szabiroknak, gepidáknak,
pártusoknak, pannonoknak, médeknek, jazigoknak(Jász),
hunnusoknak és avaroknak is neveznek....

Azaz, a régi írásokból tisztázódik, hogy a rejtélyesnek és
titokzatosnak tartott népnevek mögött az azonos HUN SCYTHA
népet kell keresni.
Ezekkel az adatokkal tovább tisztul a kép, miszerint Gordon
Childe-t idézve. Az európai népek tanítómestere a Kárpát
medencei műveltség volt, azaz a magyarok ősei a scytha nép!
A mi őshazánk a Kárpát medence!

1. Őshazakutatás

Egészen 1849-ig Magyarországon köztudott volt a scytha, hun,
avar, magyar azonosság.
Ezt a nemzeti öntudatot a habsburgok törték meg azzal, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia elnökévé tették Joseph Budenz-et, aki
egyetlen szót sem tudott magyarul, de megállapította a finnugor
elméletet, mely a mai napig egyeduralkodó. Hiszen úgy a
habsburgoknak, mint a náciknak, s később a kommunistáknak
egyaránt megfelelt, mert az a nemzet melyet megfosztottak
nemzeti öntudatától, és megtörték büszkeségét, s elroppantották
gerincét, melyet ősi múltjának ismerete biztosított számára,
sokkal könnyebben elnyomható, félrevezethető, kihasználható.

Mivel a szó elszáll, a betű megmarad, érdemes leírni pár dolgot
a magyar őstörténettel és a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos
irányvonalának az 1848-as Szabadságharc bukása utáni hirtelen,
180 fokos irányváltoztatásáról, s az ennek következtében
axiómává vált finnugor elméletről" mely valóságos szent-tehén
dogmává merevedett.

Ennek igazi okáról és a háttérről az angol, amerikai, kanadai,
argentin, francia kutatók írásai alapján a következőket kell
tudnunk.

1) Mikor Széchenyi megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát,
akkor a következő volt a hivatalos álláspont:
Minden magyar krónika, ősgeszta, az ország lakosságának
szájhagyományai tanúsítása alapján köztudott volt és az MTA
(alapítása és létrehozása óta) hivatalos elfogadása alapján is
elfogadott tény hogy a scytha eredetű - hun, avar, magyar
nemzet azonosság révén a Kárpát medencei magyarság ittléte
minimum 12.000 éves.

Ugyancsak elfogadott volt Torma Zsófia erdélyi régész Tordas
melletti ásatásainak alapján, melynek során a Mezopotámiai
legrégebbi leleteknél 1.500 évvel régebbi írásos leleteket
talált, ezzel írásos igazolást nyert a scytha, hun, avar,
magyar nemzetazonosság.
Erre nézve az írás végén adatokat, tényeket ismertetünk,
olyanokat, melyek Magyarországon SOHA nem kerültek ismertetésre,
mivel az MTA meggátolta ezek publikálását - úgy az osztrák
uralom, mint a náci éra, mint az orosz megszállás évtizedei
alatt, mivel mindezen idegen megszállóknak azonos volt az
érdeke, hisz idegen szempontból nézve mire jó a finnugor
elmélet? Megsemmisíti a magyar nemzeti öntudatot, a világ
legelmaradottabb, legprimitívebb népének állít be minket a
világ országainak színe előtt, kitűnő alap magyarellenes
propagandára, és 1920-ban igazolásul szolgált hazánk
feldarabolására, és mind a mai napig úgy a germán, mint a
szláv népek kedvenc hivatkozási alapja magyarellenes
propagandájukban. Azaz a finnugor elmélet az abszolút
magyarellenes célokat szolgált, és szolgál ma is, s történik
mindez a magyarellenes tevékenység a magyar nemzet
adófizetőinek pénzén! Immáron 150 esztendeje folyik ez a
magyarellenes MTA tevékenység, méghozzá a magyar lakosság
pénzén. Miért? És hogyan kezdődött?

2) 1850-ben a Magyar Tudományos Akadémia hirtelen szemétbe
dobta a krónikáinkat, azt mondva, hogy a magyarok szeretnének
egy dicső múltat hazudni maguknak. (ezt, megjegyzem
Dr Glatz Ferenc szóról szóra megismételte egyik TV
interjújában amit a Duna TV-ben láttam, kis híján
agyvérzést kaptam tőle) és 1850-ben minden a még Széchenyi
által alkalmazott kutatót, tudóst, nyelvészt kirúgtak,
a magyar tudósok helyére német, és cseh "tudósok" érkeztek.
Az új kinevezett igazgató Joseph Budenz német nyelvész lett.
Az ő vezetése alatt került bevezetésre a finnugor elmélet,
mely szent-tehén dogmává vált mára.
Mi volt a háttérben, és miért maradt ez 1850 óta
egyeduralkodó az MTA hivatalos vonalán?
A magyarázat egyszerű.
Mikor az osztrák és orosz elnyomók közös erővel leverték a
magyar szabadságharcot, Európa nemzetei szimpátiával
fordultak felénk, és megvetéssel az osztrákok iránt.
Ferenc József utasítására az osztrákok, és évszázadok óta
hűséges kiszolgálóik a csehek, közösen kidolgoztak egy remek
tervet - a terv célja Magyarország és a magyar nemzet
sárbatiprása, a magyar nemzeti öntudat megsemmisítése volt,
s az hogy Európa nemzetei soha többé ne fogják Magyarország
pártját.

Ennek a tervnek eszköze a finnugor elmélet - ezt egy Joseph
Budenz nevű német dolgozta ki, 5 cseh asszisztensével.
Érdemes megjegyezni hogy habár a finnugor elmélet
nyelvészeten alapszik ezen "szakemberek" egyike sem tudott
magyarul. Közel 50 éven át, míg óriási fizetést húztak a
magyaroktól, a Magyar Tudományos Akadémia vezetőiként Pesten
éltek, haláluk napjáig nem is tanulták meg nyelvünket, soha
nem szűntek meg a nemzetközi tudományos konferenciákon
hangoztatni, hogy a magyar a világ legelmaradottabb
legprimitívebb csordája, egy primitív horda, akik vezetésre
szorulnak. Hálásaknak kellene lenniük azért, hogy Ausztria,
a kultúrát és műveltséget nyújtotta nekik, de a primitív
magyarok hála helyett örökös rebellisként állandóan
megtámadják Ausztriát.
A propaganda fényesen bevált. Európa nemzetei, akik azelőtt
szimpátiával támogatták a magyar függetlenségi törekvéseket,
ezután Magyarország ellen fordultak.
      
Mi a finnugor elmélet lényege?

Joseph Budenz (aki egyetlen szót nem tudott magyarul)
de kidolgozta ezt a nyelvészeti elméletet, saját maga a
következőket mondta:

1) Nincsenek szövegek melyek a finnugorság nyelvén szólnának,
az írásbeliség előtti korból.

2) Ennek következtében mind a finnugor nyelv szókészlete,
mind a nyelvtani szerkezete a maga teljességében és legapróbb
részleteiben teljesen ismeretlen előttünk. Azaz, el kell
ismerni, hogy NINCSEN finnugor nyelv. E nyelv sosem létezett,
de létezhetett volna. Ha létezett volna, akkor eredetét kb.
7.000 évre becsülnénk.

3) Nincs olyan etimológus módszer mely hipotetikus, és
nemlétező ősnyelvekkel való rokonságot vagy azokból való
származást tudományos eszközökkel bizonyítani tudna.

4) Csak az állt módomban, hogy egy hipotetikus finnugor
nyelvi szöveget írjak asszisztenseim segítségével.

Azaz - összefoglalva:

A német és cseh, magyarul nem tudó emberek keresnek egy
ősnyelvet - amiről beismerik, hogy NINCS. Beismerik hogy
teljesen ismeretlen ez a sosemvolt nyelv.
Azt az ősnyelvet kinevezik 7.000 évesnek, de az a nép mely
állítólag ezen beszélgetett, csak 2.000 évvel ezelőtt
keletkezett. Ezen az ismeretlen és sosemvolt nyelven
szövegeket írnak maguk a kutatók. Saját elképzelésük alapján
kreálva a szövegeket. Ezt komoly és tudományos nyelvészetnek
nevezni NEM LEHET.

Az osztrák érdek az volt hogy:
1. Európa nemzeteiben ne ébresszenek többé rokonszenvet a
magyar szabadságharcok, hiszen a világ legelmaradottabb,
legprimitívebb, minden kultúra nélküli, tengődő és vezetésre
szoruló állatcsorda a magyar - örüljön annak, ha Ausztria
megszánja és kultúrát nyújt neki, de a hálátlan állatok
csordája, a primitív és elmaradott kultúrálatlan magyarok
hála helyett rátámadnak szegény Ausztriára?.
Ez a magyarellenes propaganda fényesen bevált.
A finnugor elmélet kitalálása óta az osztrákok
(a magyar állam pénzén) egész Európában terjesztették,
s ezzel egy magyarellenes érzés, sok esetben gyűlölet
alapját vetették meg.
Mindössze megjegyezném, ez az elmélet mivel magyarellenes,
kitűnően megfelelt minden nagyhatalomnak mely hazánkat
megszállta. Hiszen minden megszálló nagyhatalom érdeke,
hogy NE LEGYEN MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT, a nemzet ne ismerje
meg saját múltját, hiszen akinek nincs múltja, annak jövője
sincs, s ezt ők nagyon jól tudják.

Így - az osztrákok bevezették, és az oroszok közel 50 éven
át belénk sulykolták - ma már senkinek eszébe sem jutna,
hogy ezt megkérdőjelezze.

Ami külön dühítő, hogy a magyar nemzet pénzén folyik a
magyarellenes propaganda immáron 150 esztendeje,
saját magunk ellen!!!!!
Megáll ez ember esze.

Lássuk tehát, mi az igazság? A finnugor hazugság sulykolása
helyett rövid, és hiányos összefoglaló a scytha, hun, avar,
magyar azonosságról s pár lényeges tény a sumir, magyar,
török rokonságról.

Minden pápai bulla azzal kezdődött (évszázadokon keresztül)
"A Királyi scythák utódai, a hunok és avarok leszármazottai,
a mai magyarok"...
Azaz, köztudott volt származásunk és eredetünk.

Lenormant (francia nyelvész) már 1830-ban megállapította
hogy a "sumir nyelv ural altáji nyelv, a mai nyelvek közül a
magyar áll hozzá a legközelebb" John Rawlinson (angol kutató)
egy székely pap segítségével a rovásírásunk révén fejtette meg
a sumir írást. Azaz, ha semmi közünk nem lenne a sumirokhoz,
akkor nem lehetett volna a székely-magyar rovásírás révén
megfejteni a sumir írást.

A British Múzeumban a sumir kiállításon szerepelnek az ásatások
során napfényre került kisebb nagyobb szobrok, s ezek között
láthatóak a sumir nép állatait ábrázoló szobrok is.
Ezek pl. racka juh, komondor, kuvasz, magyar ridegmarha.
Ilyen állatai csak a sumiroknak, és a ma élő nemzetek között
CSAK a magyarságnak vannak.
Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás
életét (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal,
a következőt mondta:
"1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön
nekem egy magyar nyelvészt.
A sumir nyelv - 7.000 éves volta dacára - ma is elképesztő
egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján
tudom, hogy pl. nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani
sajátosságából 53 megvan a mai magyar nyelvben.
A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a
fentiekből. Míg a török "unokaöcs" fokon áll hasonlóság
tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és
egyenesági folytatása a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve
több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a magyarral."

---------------------------------------------------------------------

Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött
Budapestre, ahol magánúton megtanult magyarul, mivel soha
semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától
nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván "a MTA soha nem
fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata
lenne a sumirral."

És - végezetül néhány érdekesség:

1) Embertani szempontból nézve az ún. finnugor népek
embertanilag, azaz fajilag MONGOLOID népek. Szakálltalan,
szőrtelen, sárga bőrszínű, ferdeszemű emberek.

A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű.
Azaz embertanilag semmi közünk nincs a finnugor népekhez.

2) Népzenei szempontból
Érdekes módon Bartók Béla Finnországban, Törökországban és
Perzsiában végzett népzenei kutatásairól készült magyar nyelvű
könyvét a MTA eltüntette még megjelenése idején, és mind a mai
napig NEM hozzáférhető Magyarországon!

Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki
elolvashatja.
A magyar ember meglepetéssel olvashatja benne a következőket:
A Török és magyar népzene 75 % egyezést mutat
Bartók Béla megállapítása szerint.
A perzsa és magyar népzene 42 % egyezést mutat.
A finn és magyar népzene 2 % egyezést mutat.
Azaz népzenei szempontból minden bizonyíték arra mutat,
hogy török eredetű nép vagyunk.
       
3) Nyelvi szempontból
John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le
a sumir írást.
Lenormant (francia) kutató megállapította hogy a mai
nyelvek közül a magyar áll a sumirhoz a legközelebb.
Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a sumir nyelv
nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából
53 megvan a mai magyar nyelvben.
A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg
a fentiekből.
Míg a török "unokaöcs" fokon áll, hasonlóság tekintetében a
sumirral, a magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági
folytatása a sumir nyelvnek.
A alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a
sumir nyelvből a magyarral.
Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött
Budapestre, hol magánúton megtanult magyarul - mivel soha
semmi támogatást kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától
nem kapott.
Sőt, a MTA elítélte őt, mondván: "Az MTA soha nem fogja
elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata lenne a
sumirral."

Nyelvi szempontból nézve tehát angol, francia tudósok szerint
a magyar nyelv mondhatni egyenesági leszármazottja a Sumir-nak.

4) Régészeti bizonyítékok
A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során
napvilágra került szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép
állatai - racka juh, pulikutya, kuvasz, komondor, ridegmarha
kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival, rajtunk,
magyarokon kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon.

Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is, Erdélyben
Tatárlakán végzett ásatások során került napfényre több ezer
égetett agyagtábla, melyeken sumir írás van, s éveken át tartó
kutatások és kísérletek eredményeként a Francia Tudományos
Akadémia a következőket állapította meg
1. Az erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1.500
évvel régebbiek, mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai
agyagtáblák. A Francia Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja,
hogy az emberiség bölcsője és az emberi írásbeliség és kultúra
NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben, kezdődött?
2. Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is
elfogadta, ami igazi világszenzáció volt. S amit csak a nevében
magyar sajtó, óriási egyöntetű lelkesedéssel ELHALLGATOTT.
Én csak New Yorkban olvastam erről, pesten a mai napig senki
sem hallott erről egyetlen árva szót sem.

Azaz, embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból
nézve, a finnugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki
lejáratásunkra, és magyarellenes propaganda céljára, egyszerűen
VALÓTLAN elmélet.

Ideje lenne hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre
költse el a magyar lakosság pénzét.
Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája
arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet
fejtsen ki, rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar
történelmet, s hivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek
(lásd. Trianon Június 4, 1920)

Hol van a scytha, hun, avar, magyar Őshaza?

A Finn Ugor elmélet után folytassuk a sort pár érdekességgel a
magyar Őstörténetről?
Hol is van az őshaza? Felesleges keresni, mert az őshazában élünk
ma is, itt szaporodtak el és innen rajzottak ki a nagyvilágba a
scytha, pannon, dák, jász, kun, hun, avar, magyar törzsek, és
ide tértek haza mikor a haza veszélyben forgott. Ilyen hazatérési
hullám történt 7 - 8 alkalommal is, az Árpád-féle hazatérés
(honvisszafoglalás) csak az utolsó volt a sorban (896-ban).

1. Dechelette, francia tudós, (A Francia Tudományos Akadémia tagja)
a bronzkor elismert nagy szakértője állapította meg a következőket:
"Az első és legprimitívebb bronz leletek Európában csak
Kr. előtt 2.000-ben jelennek meg, de a Kárpát medencében talált,
és hun illetve székely törzsek által előállított bronz tárgyak
többsége Kr. előtt 4.000-ből származik." Sőt, a Torontál megyei
Tordas mellett megtalált bronzfokos, melyen székely rovásírással
bevésett mondatok vannak, Kr. előtt 5.000-ből származik?."

2. Tatárlaki lelet, mely sumir írással készült, égetett
agyagtáblák ezreiből áll, ugyancsak a Francia Tudományos
Akadémia által megállapított adatok alapján, 1.500 évvel régebbi,
mint az eddig legrégebbinek hitt mezopotámiai írásos emlékek,
s így a Párizsi orientalista kongresszus elfogadta hogy az emberi
kultúra bölcsője a Kárpát medence, ezen belül is Erdély.

3. Az őstörténeti kutatás során igénybe kell venni az úgynevezett
társtudományokat is. Melyek a régészet, írástörténet, nyelvészet,
helységnévkutatás, embertan, néprajz, mitológia, népzene.

NÉPZENEI eredmények (Bartók kutatásai szerint) * Török és magyar
népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla megállapítása szerint
*A perzsa és magyar népzene 42 % egyezést mutat.
*A finn és magyar népzene 2 % egyezést mutat.

EMBERTANI eredmények: a magyar szakállas, fehérbőrű, kerekszemű,
s nem sárgabőrű, szakálltalan, ferdeszemű).

ÍRÁSTÖRTÉNETI eredmények? A sumir írást a magyar rovásírás alapján
fejtették meg.

RÉGÉSZETI EREDMÉNYEK "Kr. előtt 5.000- ből származó bronzkori
fokos székely rovásírással, tatárlaki táblák, melyek bizonyítják,
hogy az európai kultúra bölcsője Erdély.

Magyar vonatkozású régészeti érdekességek: Ugyancsak régészeti
kutató, N. Würm a göttingeni egyetem neves professzora állapította
meg, hogy Európában a gabonafélék nemesítése az őscirokból Kr.
előtt 6.000-ben fejeződött be, a Kárpát medencében. Ugyancsak
német kutatók hajtották végre az ehhez a gabonatermesztéshez
szükséges szerszámokat előállitó kőipartelepeknek a lelethelyeken
történt feltárását, és kormeghatározását. Kr. előtt 6.000-ből
származnak ezek is, ugyancsak a Kárpát medencében.


A Kárpát medencei kultúrtörténet érdekes adaléka a következő is.
A X. században a Cluny bencések reformot határoztak el.
Úgy döntöttek, hogy Nyugat Európa népeit megtanítják a
gabonatermesztésre.
Ezt a Francia történelemtudomány a "Cluny szellem" cím alatt
tartja számon.
Ahhoz azonban, hogy tanítani tudjanak nekik is tanulniuk kellett.
Ernst Sackur jezsuita atya a " Die Clunyeesenser c. könyvében,
Halle 1894. írja, hogy a Cluny bencés szerzetesek a
gabonatermesztést a Kárpát-medencében élő magyaroktól tanulták
meg, s ezzel tették a gabonatermelést általánossá Európában.

1955-ben, a Tatabányai szénmedencéhez tartozó Környén a
régészek egy Kr. előtt 1,200-ból származó fémöntődére bukkantak,
ahol bányászok, kohászok, fémfeldolgozó iparosok, ötvösmesterek
éltek. A közeli temetőben talált leletekből, nyergek, szablyák,
ötvösmunkák, alapján megállapítható, hogy Hunok voltak a
mesteremberek.

NYELVÉSZETI VIZSGÁLAT

Oppert, Lenormant, Sayce, francia és német nyelvészek
állapították meg, hogy:
A sumir nyelv egyenesági leszármazottja a mai magyar nyelv.
A sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából a magyar nyelvben
53 szerepel.
A Párizsi Sorbonne egyetem kutatói állapították meg azt is,
hogy a világ mai nyelvei közül a magyar az Egyetlen nyelv
mely szavaiban 68 % -ot őrzött meg az ŐS-ETIMONOKBÓL, azaz
az emberiség ősnyelvének őselemeiből.
Érdemes megemlíteni hogy:
Az angol nyelv 4 % -ot
A latin 5 % -ot
A tibeti 12 % -ot
Az őstörök 26 % -ot őrzött meg ezekből.
A magyar nyelv mondhatni az ŐSNYELV.
Ezért van az, hogy a világ összes nyelvében feltalálhatóak
magyar szavak, de nem mi vettük ezeket kölcsön, hanem mivel
a mienk az emberiség ősnyelve, világos, hogy minden nyelv
örökölt belőle.

Következzék a helységnévkutatás szempontjából való vizsgálat.

Dr. Nagy Sándor, az MTA-n őrzött Árpád kori kódexeket vette
kézbe, amit előtte egyetlen magyar kutató sem tett meg.

Köztudott dolog, hogy minden tájegységnek, környezetnek az
elsőként oda letelepedett nép ad neveket, azaz a tájnevek
mindenütt az őslakosságtól származnak.

Nos, 896-ban, mikor az Árpáddal érkezett törzsek, és az
általuk a Kárpát-medencében itt talált törzsek közös gyűlést
tartottak, elhatározták, hogy melyik törzsnek hol lesz a
szálláshelye. Ezt az elhatározásukat írásba foglalták, ezek
az Árpád kori kódexek. Az ezekben található tájnevek, patakok,
folyók, hegyek, dombok, dűlők, nevei mind magyarok. A falvak,
városok nevei is magyarok. A különféle falvakban és kisebb
nagyobb településeken élő emberek nevei is megtalálhatók
ezekben a kódexekben, ezek is mind magyarok.
Az avar és hun falvak és települések lakosainak nevei is
magyarok. Tehát, Dr. Nagy Sándor fantasztikus eredményt ért
el, egyszerűen csak azzal, hogy az Akadémián őrzött kódexek
anyagát átnézte, ami előtte még soha senkinek nem jutott eszébe.

A kódexben található tájnevek (patakok, folyók, tavak, dombok,
hegyek, dűlők), a helységnevek (falvak, városok, komp átkelők,
legelők) és a településeken élő hunok, avarok, székelyek nevei
is egyaránt magyarok.
Ezzel megdőlt tehát az MTA 1850 óta német és cseh "tudósok"
által hirdetett elmélete, miszerint a Kárpát medencében szlávok
éltek, akiket megszálltak a barbár vadállati magyarok. Nem.
Békés, jámbor, kultúrált? szláv népek, hanem igenis velünk,
nemzet vér és faj azonosságban élő scytha, hun, avar, és
székely testvérekhez tért haza Árpád vezérletével a magyarok
egy része.
Akkor, 896-ban, Árpád magyarjai a Kárpát medencében a minimum
12.000 éve itt lévő falvakban, városokban, várakban vendégeskedtek
a hun, avar, székely testvéreknél. (Nem volt itt egyetlen
"kultúrált szláv őslakos" sem, sohasem.
Ezt csak a germánok és csehek agyalták ki gyűlöletükben - ellenünk.)

Következzék a mitológia szempontjából való vizsgálat.

A "Magyar" Tudományos Akadémia, ahol az 1848-as szabadságharc
bukását követően különös folyamat indult meg. Német és cseh
"tudósok", akik magyarul egyetlen szót sem tudtak, megszállták
az Akadémiát, és nemcsak azt kezdték magyarázni a világnak,
hogy mi magyarok kik vagyunk, hanem hogy kik voltunk.
Múltban megjelent szakműveket eltüntettek és az Akadémia
könyvtárából egyszerűen ellopták a szakkönyveket, s
megsemmisítettek értékes forrásmunkákat is. Aki ez ellen
megszólalt, azt elnémították, vagy nevetségessé tették.
Történelmünk írását erőszakkal kivették kezünkből, s azt
idegenekre bízták.
Már Tacitus megmondta,
"Jaj annak a népnek, akinek történelmét ellensége írja."
Érdekes módon, a magyarság apraja-nagyja 896-tól 1849-ig
világosan tudta nemzete eredetét, a scytha, hun, avar,
magyar nemzetazonosságot. Közel ezer éven át minden magyar
tudta ezt, aztán jöttek az idegenek és az egészet hazugságnak
nyilvánították.

Kevés nép van, mely nem mítoszaiban bírná történelmének első
fejezetét. A mítosz minden népnél az énekek éneke.

A mitológia a társtudományokhoz tartozik,
(ezen társtudományok, pl. az írástörténet, nyelvészet,
antropológia, helységnévkutatás, néprajz, népdal, régészet,
regék, mondák.)
1849 után, a Magyar Tudományos Akadémia sutba dobta a magyar
mondákat, gesztákat, dajkamesének, sok esetben pedig szándékos
hamisításnak nevezve őket. Erre kitűnő példa Glatz Ferenc a
MTA jelenlegi elnöke, aki egy interjúműsorában kijelentette,
"a magyarok szeretnének hazudni maguknak egy dicsőséges és
nagy múltat, mert jelentéktelen, primitív, elmaradt barbár senkik."

Ehhez egyrészt hozzátenném, minden ország tudósai azon dolgoznak,
hogy hazájuk részére mindig és minden körülmények közt a legjobb
hírnevet szerezzék, s nem azon fáradoznak, hogy hazájukat minden
nemzetközi fórumon a lehető legsötétebb színben tüntessék fel,
s a nemzet ellenségei által rászórt hazug rágalmakat ők maguk
terjesszék. Azaz, a nemzet pénzén a nemzet ellen dolgoznak,
s külföldön ahelyett, hogy a lehető legjobb benyomást keltenék
hazánk iránt, ezek a magyarul beszélő, de viselkedésükben,
gondolkodásukban, és tetteikben NEM magyar vezetők, minden
tevékenysége hazánk és nemzetünk lejáratására irányul.

Másrészt, példa nélkül áll a világon az, hogy egy nemzet
Tudományos Akadémiája nemzetének legrégebbi írásbeli krónikáit
hamisításnak kiáltsa ki. Ellenkezőleg. A cseh, szerb, román
tudósok, és akadémisták attól sem riadnak vissza, hogy ŐK maguk
írjanak, hamisítsanak krónikákat, gesztákat, mert nemzetük oly
fiatal a nemzetek sorában, hogy nekik nincs, és soha nem volt
sem dicső múltjuk, sem egyetlen egy írásbeli emlékük, mert oly
primitív fokon álltak, hogy még az írásbeliséget sem ismerték.

Nekünk, magyaroknak nem kell hazudni, sem hamisítani, hiszen
krónikáink, gesztáink, mítoszaink megvannak, de ezeket az igaz
krónikákat tudósainknak el kell fogadni (de mivel idegenek, s
belső ellenségeink, így saját pénzünkön ellenünk dolgoznak) s
így ezeket dajkamesének deklarálják, s hirdetik.
Nos, nézzünk csak egyetlen egy példát a nemzetek krónikáinak,
mítoszainak igazságára nézve. Glatz Ferenc és társai vadul
tagadják hogy a generációról generációra tovább adott mítoszok,
legendák, krónikák megfelelnek a valóságnak. Szerintük minden
ilyen szájról szájra és nemzedékről nemzedékre továbbadott
emlék hazugság és hamisítvány. Hogy a Glatz Ferencék által
hirdetett felfogás mennyire hamis, íme egy példa:
A YALE egyetem tudományos expedíciót küldött a Himalájába,
földtani régészeti kutatásokra. A csoport tagja volt a
világhírű Helmut De Terra is. Ő írta a következőket:
"Kasmír középső részén egy 1830 méter magasan fekvő egy kb.
10.000 négyzetkilométer kiterjedésű hegyektől körülvett egykori
tófenék van.
Meghökkenésükre egy kolostorban egy egykori népi mondára
bukkantak, melyről kiderült hogy ma is élő monda, s ez a
legapróbb részletekig leírja a kérdéses tónak földrengés és
hegybeomlás következtében történt hirtelen völgybehúzódását,
és a hatalmas tófenék kiszáradását.
Kutatásaik a népmonda MINDEN EGYES ÁLLÍTÁSÁT LÉPÉSRőL LÉPÉSRE
IGAZOLTÁK:
A radiocarbon vizsgálattal megállapították hogy a katasztrófa
400.000 évvel ezelőtt következett be.
A monda minden egyes szava beigazolódott.
13.000 nemzedék közel fél millió éven átadott adatai ma
is tudományos pontossággal "ülnek".
(Dr. Érdy Miklós ehhez hozzáteszi - ez lehetett akár a
valamikori "Óperenciás (Ó-bérci?) tenger).
Nem szabad lebecsülni tehát a magyar nép emlékezetét sem.
Minden krónikánk, mondánk, gesztánk őrzi a Scytha, Hun,
Avar, Székely, Magyar nemzet azonosságot, bármennyire is
nem tetszik ez Glatz Ferenc-nek és elvakult magyargyűlölő
elvtársainak.

http://www.igazsagok-gazsagok.info

NEM FELEJTÜNK!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

2200 Monor, Babits Mihály u. 3.

(Soproni Gyula, 2020.02.26 11:33)

Csodálatos, ennyi egyezőség ellenére, még mindig az igazság el van hallgatva! Miért nem lehet a "származásunkat" bevallani? Tán megharagszanak a finnugor "testvérek"?

2200 Monor, Babits Mihály u. 3.

(Soproni Gyula, 2020.02.26 11:33)

Csodálatos, ennyi egyezőség ellenére, még mindig az igazság el van hallgatva! Miért nem lehet a "származásunkat" bevallani? Tán megharagszanak a finnugor "testvérek"?